Računovodstvo, financije, kontroling

Računovodstvo, financije, kontroling (RFK) je aplikacija za knjiženje svih poslovnih procesa/aktivnosti i neophodna je podloga za sastavljanje eksternih temeljnih financijskih izvještaja (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Izvještaj o novčanom tijeku, Bilješke uz financijske izvještaje). Aplikacija omogućuje planiranje budućih financijskih ciljeva kao i praćenje (kroz Kontroling) ostvarenja postavljenih ciljeva.Služi kao pomoć u donošenju poslovnih odluka, temeljem praćenja financijskog poslovanja tvrtke (kroz stanja i promjene na temeljnim računovodstvenim kategorijama) i vođenja politike naplate od kupaca, odnosno podmirivanja obveza.
Aplikacija obuhvaća evidenciju poslovnih/knjigovodstvenih događaja sistematiziranih po pojedinim kontima, temeljem definiranog kontnog plana u propisane osnovne poslovne knjige (dnevnik knjiženja i glavna knjiga) te pomoćnu poreznu evidenciju (knjige UR-a/IR-a).Svi dokumenti i ostali podaci u programu se mogu ispisati na pisač ili izvesti u excel (xls), pdf, html ili csv datoteku. Korisnicima je na raspolaganju i mogućnost brzog i jednostavnog slanja podataka e - poštom direktno iz aplikacije.
 
 1. Knjiženje poslovnih dokumenata (temeljnice, dokumenti za knjiženje, knjiženje u glavnu knjigu, početno stanje glavne knjige, zaključna knjiženja)
 2. Glavna knjiga - izvještaji (glavna rekapitulacija, glavna knjiga s analitikama, analitička bilanca, rekapitulacija po dodatnim analitikama, kartica konta GK, dnevnik knjiženja, bIlanca, račun dobitka i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku)
 3. Porezne evidencije (pdv status, knjige ulaznih računa, knjiga izlaznih računa, obračun pdv-a )
 4. Izvod platnog prometa
 5. Potraživanja i obveze - izvještaji (nenaplaćena potraživanja, neplaćene obveze )
 6. Poslovno planiranje (prijedlog plana poslovanja, raspored plana poslovanja, kopiranja plana poslovanja)
 7. Izvještaji - plan poslovanja (pregled po kontima glavne knjige, pregled po kupcima i asortimanu)
 8. Izvještaji - kontroling (financijski izvještaji, statistički izvještaji)
 9. Pregled,ispis i slanje podataka (pretraživanje tabličnog prikaza,grupiranje podataka,slanje e-poštom)
 10. Dijeljenje aplikacije (dodavanje novih korisnika,izmjena korisničkih prava,dijeljenje korisničkih prava)
 11. Proširenje aplikacije (kreiranje novih objekata,dodavanje postojećih objekata)

Kod unosa zapisa u aplikaciju Računovodstvo, financije, kontroling (RFK) ► Polja označena sa * obvezno popuniti ► Ikona s desne strane polja koristi se za dodavanje novih zapisa u izbornik polja ukoliko izbornik ne sadrži potrebne podatke   

Knjiženje poslovnih dokumenata


Temeljnice

 • izrada naloga za knjiženje (knjigovodstvena isprava) kojim se poslovni događaji unose u temeljne poslovne knjige i porezne evidencije
 • na glavnom izborniku odabere se ►Računovodstvo►Temeljnice
 • na radnoj traci klikne se na ikonu►"Dodaj novi red"
Sheme knjiženja - automatski se upisuje ►Nalog za knjiženje (temeljnica)
Interna bilješka - upisati broj poslovnog dokumenta
Datum - upisati datum poslovnog dokumenta
Broj - broj naloga za knjiženje automatski se generira
Valuta - upisati oznaku valute poslovnog dokumenta
Tečaj - upisati
za domicilnu valutu ►1.00000000000
za inozemnu valutu ►tečaj preračunavanja na domicilnu valutu
Porezni status - upisati porezni status poslovnog dokumenta ►određuje u kojim se poreznim evidencijama (knjiga UR-a/IR-a) evidentira poslovni događaj
Zaključeno - automatski se popunjava
Napravio korisnik - automatski se popunjava
 • za unos stavaka za knjiženje klikne se na tekst ►"Nakon što popunite zaglavlje kliknite ovdje za dodavanje stavaka"
 • odabere se ►Knjiženje i klikne na ikonu ►
Konto - upisati analitički konto (račun)  glavne knjige na koji se knjiži poslovni događaj
Analitika - upisati analitiku (partner,mjesto troška...) na koji se odnosi poslovni događaj
Datum - upisati datum poslovnog događaja
Opis - upisati opis poslovnog događaja
Duguje - upisati iznos
Potražuje - upisati iznos
Početna stanja - koristi se samo kod knjiženje početnog stanja glavne knjige
Završno knjiženje - koristi se samo kod završnog knjiženja u glavnoj knjizi
Procjena - ne koristi se
Profitni centar - upisati dodatnu analitiku ►podanalitika (subanalitika) analitičkog konta glavne knjige
Sredstva - upisati dodatnu analitiku ►podanalitika (subanalitika) analitičkog konta glavne knjige
Dodatna analitika - upisati dodatnu analitiku ►podanalitika (subanalitika) analitičkog konta glavne knjige

Dokumenti za knjiženje

 • izrada naloga za knjiženje (knjigovodstvena isprava) kojim se poslovni događaji unose u temeljne poslovne knjige i porezne evidencije korištenjem pretpripremljenih shema za knjiženje
 • na glavnom izborniku odabere se ►Računovodstvo►Dokumenti za knjiženje
 • na radnoj traci klikne se na ikonu►"Dodaj novi red"
Vrsta - upisati vrstu dokumenta koji se knjiži
Shema knjiženja - upisati pretpripremljenu shemu knjiženja poslovnog događaja
Analitika - upisati naziv partnera (kupac/dobavljač)
Mjesto troška - upisati organizacijsku cjelinu na koju se odnosi poslovni događaj
Godina - automatski se upisuje tekuća godina
Broj - broj naloga za knjiženje automatski se generira
Interna bilješka - upisati partnerov (kupac/dobavljač) broj poslovnog dokumenta
Datum - upisati datum poslovnog dokumenta
Isporuka - upisati datum isporuke/izvršenja poslovnog događaja
Odgoda - upisati broj dana odgode plaćanja
Valuta - upisati oznaku valute poslovnog dokumenta
Tečaj - upisati
za domicilnu valutu ►1.00000000000
za inozemnu valutu ►tečaj preračunavanja na domicilnu avalutu
Plaćeno - automatski se popunjava
Zaključeno - automatski se popunjava
Knjiženo - automatski se popunjava
Napravio korisnik - automatski se upisuje
Porezni status - automatski se upisuje prema odabranoj shemi knjiženja ►određuje u kojim se poreznim evidencijama (knjiga UR-a/IR-a) evidentira poslovni događaj
 • za unos stavaka za knjiženje klikne se na tekst ►"Nakon što popunite zaglavlje kliknite ovdje za dodavanje stavaka"
 • odabere seKnjiženje i klikne na ikonu
 • obilježi se stavka knjiženje i u polje duguje/potražuje upiše iznos
Konto - automatski se upisuje prema odabranoj shemi knjiženje
Analitika - automatski se upisuje analitika iz zaglavlja dokumenta
Datum - automatski se upisuje datum dokumenta / datum dospjeća iz zaglavllja dokumenta
Opis - automatski se upisuje
Duguje / Potražuje - upisati iznos
Početna stanja / Završno knjiženje / Procjena - prema odabranoj shemi knjiženja
Profitni centar / Sredstva / Dodatna analitika - upisati dodatnu analitiku ►podanalitika (subanalitika) analitičkog konta glavne knjige

Knjiženje u glavnu knjigu

 • na glavnom izborniku odabere se ►Računovodstvo►Dokumenti za knjiženje
 • u tablčnom prikazu (grid) obilježi se temeljnica ili dokument
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Knjiženje dokumenta
Datum knjiženja - upisati datum knjiženja u glavnu knjigu ►automatski se upisuje datum dokumenta
 • za isknjižavanje iz glavne knjige na glavnom izborniku odabere se  ►Računovodstvo►Proknjiženi dokumenti
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se temeljnica ili dokument
 • na glavnom izborniku odabere se ►Postupci►Obriši knjiženje

Početno stanje glavne knjige

 • na glavnom izborniku odabere se ►Računovodstvo►Temeljnice►Postupci►Formiraj početno stanje glavne knjige
Datum knjiženja - upisati datum početka tekuće poslovne godine
 • postupak generira nalog za knjiženje (►Računovodstvo►Temeljnice) za svaku valutu knjiženja (pr.jedan nalog za knjiženja u kunama,drugi nalog za knjiženja u eurima....)

Zaključna knjiženja

 • knjiženje zatvaranje konta (računa) troškova poslovanja na kraju poslovne godine
 • na glavnom izborniku odabere se ►Računovodstvo►Temeljnice►Postupci►Utvrđivanje troškova poslovanja
Datum knjiženja - upisati datum početka poslovne godine za koju zatvaramo troškove poslovanja
Konto - upisati konto (račun) rasporeda troškova poslovanja
 • postupak generira nalog za knjiženje (►Računovodstvo►Temeljnice) koji se knjiži u glavnu knjigu
 • knjiženje zatvaranje konta (računa) prihoda i rashoda poslovanja na kraju poslovne godine
  • na glavnom izborniku odabere se ►Računovodstvo►Temeljnice►Postupci►Utvrđivanje prihoda ili rashoda poslovanja
  • prije pokretanja postupka nalog za knjiženje zatvaranja troškova poslovanja mora biti knjižen u glavnu knjigu
Datum knjiženja - upisati datum početka poslovne godine za koju zatvaramo prihode i rashode poslovanja
Konto - upisati konto (račun) razlike prihoda i rashoda poslovanja
 • postupak generira nalog za knjiženje (►Računovodstvo►Temeljnice) koji se knjiži u glavnu knjigu
 • knjiženje rezultata poslovanja na kraju poslovne godine
  • na glavnom izborniku odabere se ►Računovodstvo►Temeljnice►Postupci►Utvrđivanje rezultata poslovanja
  • prije pokretanja postupka nalog za knjiženje zatvaranja prihoda i rashoda poslovanja mora biti knjižen u glavnu knjigu
Datum knjiženja - upisati datum početka poslovne godine za koju utvrđujemo rezultat poslovanja
Konto - upisati konto (račun) razlike prihoda i rashoda poslovanja
Konto prihoda - upisati konto (račun) dobitka poslovne godine
Konto rashoda - upisati konto (račun) gubitka poslovne godine
 • postupak generira nalog za knjiženje (►Računovodstvo►Temeljnice) koji se knjiži u glavnu knjigu   

Glavna knjiga - izvještaji


 • izvještaji su prikaz evidentiranih podataka kroz poslovne dokumente u tabličnom obliku
 • sadržaj izvještaja je unaprijed definiran i korisnički nepromjenjiv
 • na glavnom izborniku odabere se ►Računovodstvo►Glavna knjiga►Izvještaji
 • kroz filter izvještaja definiraju se datumski i ostali parametri odabira i prikaza podataka u izvještaju
Datum knjiženja (1) - upisati početni i završni datum izvještajnog razdoblja
za prikaz i podešavanje ostalih parametara kliknuti na ikonu ►"Plus" (2)

Bruto bilanca

 • rekapitulacija (zbrojni pregled) svih knjiženja po analitičkim kontima (računima) glavne knjige

Glavna rekapitulacija

 • rekapitulacija (zbrojni pregled) svih knjiženja po klasama (razredima) glavne knjige

Glavna knjiga s analitikama

 • pregled knjiženja na analitičkom kontu (računu)  glavne knjige po podanalitikama (partner, organizacijska cjelina itd.)

Analitička bilanca

 • rekapitulacija (zbrojni pregled) knjiženja po osnovnom (sintetičkom ) kontu glavne knjige

Rekapitulacija po dodatnim analitikama

 • kronološki (vremenski) pregled knjiženih dokumenata sa podzbrojem po analitičkim kontima glavne knjige i ukupnim zbrojem po dodatnoj analitici

Kartica konta GK

 • kronološki (vremenski) pregled knjiženja na analitičkom kontu glavne knjige

Dnevnik knjiženja

 • kronološki (vremenski) pregled svih knjiženja u glavnoj knjizi
 • za generiranje rednih brojeva knjiženih stavaka u dnevniku knjiženja na glavno izborniku odabere se ►Računovodstvo►Glavna knjiga►Postupci►Formiraj dnevnik glavne knjige
Datum - upisati datum početka poslovne godine za koju se generiraju redni brojevi u Dnevniku knjiženja
 
Temeljni financijski izvještaji (Bilanca, Račun dobitka i gubitka, Izvještaji o novčanom tijeku) odnosno njihova struktura i sadržaj definiraju se shemama izvještaja iz glavne knjige.

Bilanca

 • pregled vrijednosnog stanja imovine,kapitala i obveza tvrtke na određeni dan

Račun dobitka i gubitka

 • pregled prihoda i rashoda i financijskog rezultata iz poslovanja ostvarenog u određenom obračunskom razdoblju

Izvještaj o novčanom tijeku (direktna metoda)

 • pregled priljeva i odljeva novca i novčanih ekvivalenata u određenom obračunskom razdoblju   

Porezne evidencije


 • knjiženje i evidentiranje poreza na dodanu vrijednost provodi se istovremeno i u knjigovodstvenoj evidenciji (na kontima glavne knjige) i u poreznoj evidenciji (knjige UR-a ili IR-a)
 • osnova za knjiženje poreza na dodanu vrijednost u knjigovodstvenu evidenciju (glavna knjiga) je nalog za knjiženje poslovnog dokumenta dok se u poreznu evidenciju poslovni dokumenti (izlazni i ulazni računi i obračuni) evidentiraju temeljem pdv statusa u nalogu za knjiženje.

Pdv status

 • određuje u kojim će se knjigama ulazni i izlaznih računa evidentirati poslovni dokument i kad će ući u obračun pdv-a
 • dodjeljuje se poslovnim dokumentima kroz sheme knjiženja

Knjige ulaznih i izlaznih računa

 • na glavnom izborniku odabere se ►Računovodstvo►Oporezivi dokumenti►Izvještaji►Knjiga ...
 • Knjiga UR-a - sadrži sve primljene ulazne račune osim ulaznih računa za uvoz i za dane predujmove
 • Knjiga UR-a (uvoz robe) - sadrži sve primljene ulazne račune za uvoz dobara po kojima se pretporez plaća na osnovu carinske deklaracije (JCD)
 • Knjiga UR-a (dani predujmovi) - sadrži sve primljene ulazne račune za dane predujmove
 • Knjiga UR-a (ostalo) - sadrži
  • Evidenciju obračunatog poreza i pretporeza kod stjecanja dobara i primanja usluga iz EU
  • Evidenciju obračunatog poreza i pretporeza kod prijenosa porezne obveze u RH
  • Evidenciju obračunatog poreza i pretporeza kod stjecanja dobara i primanja usluga izvan EU
 • Pregled R-2 računa - pregled primljenih ulaznih računa s obračunom pdv-a prema naplaćenoj naknadi
 • Knjiga IR-a - sadrži sve izdane račune i obračune osim računa za primljene predujmove
 • Knjiga IR-a (primljeni predujmovi - sadrži sve izdane račne za primljene predujmove
 • Obrazac ZP - obrazac Zbirna prijava za isporuke dobara i usluga u EU
 • Obrazac PDV-S - obrazac Prijava za stjecanje dobara i primljene usluge iz drugih država članica EU

Obračun poreza na dodanu vrijednost

 • na glavnom izborniku odabere se ►Računovodstvo►Svi dokumenti►Postupci►Obračun poreza
VAT tip - upisati vrstu obračuna poreza na dodanu vrijednost (mjesečni ili tromjesečni obračun)
Kraj razdoblja - upisati zadnj dan u razdoblju za koje se obračunava pdv (kraj mjeseca ili kraj tromjesečja)
 • za pregled napravljenog Obrasca PDV odabere se ►Računovodstvo►Obračuni
 • u tabličnom prikazu (grid) obilježi se odgovarajući zapis
 • na glavnom izborniku odabere se ►Izvještaji►Obrazac PDV
 • za izradu xml datoteke obračuna pdv-a na glavnom izborniku odabere se ►Računovodstvo►Svi dokumenti►Postupci►Kreiraj ePDV (xml)
Dokument - upisati odgovarajući broj Obrasca PDV-a
 • kreirana xml datoteka automatski se sprema u mapu Dowloads (Preuzimanja) na vlastitom računalu         

Izvod platnog prometa


 • na glavnom izborniku odabere se ►Financije►Izvod platnog prometa
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Shema knjiženja - upisati odgovarajuću pretpripremljenu shemu knjiženja izvoda platnog prometa
Analitika - upisati broj transakcijskog računa za koji se unosi izvod
Mjesto troška - upisati►no analytic
Godina - automatski se upisuje tekuća godina
Broj - automatski se generira
Interna bilješka - upisati broj poslovnog dokumenta (izvoda) banke
Datum - upisati datum izvoda platnog prometa
Isporuka - upisati datum izvoda platnog prometa
Odgoda - upisati ►0 (nula)
Valuta - upisati oznaku valute izvoda platnog prometa
Tečaj - upisati
za domicilnu valutu ►1.00000000000
za inozemnu valutu ►tečaj preračunavanja na domicilnu avalutu
Plaćeno - automatski se popunjava
Zaključeno - aztomatski se popunjava
Knjiženo - automatski se popunjava
Napravio korisnik - automatski se upisuje
Porezni status - automatski se upisuje prema odabranoj shemi knjiženja ►određuje u kojim se poreznim evidencijama (knjiga UR-a/IR-a) evidentira poslovni događaj
 • za unos transakcija klikne se na tekst ►"Nakon što popunite zaglavlje kliknite ovdje za dodavanje stavaka"
 • odabere seTransakcije i klikne na ikonu
Partner - upisati naziv partnera (kupac/dobavljač)
Dokument - upisati broj/oznaku računa koji je naplaćen ili koji se plaća
Datum - upisati datum uplate/naplate
Strana - upisati
potražuje - ako se evidentira naplata potraživanja (izlazni račun)
duguje - ako se evidentira plaćanje obveza (ulazni račun)
Iznos - upisati iznos uplate/naplate►automatski se popunjava iznosom s odabranog dokumenta
Konto - upisati konto (račun) glavne knjige na koji se knjiži stavka izvoda
 • za pregled stavaka za knjiženje otvori se ►Knjiženje

Potraživanja i obveze - izvještaji


 • na glavnom izborniku odabere se ►Skupni nalog za knjiženje►izvještaji
 • kroz filter izvještaja definiraju se parametri odabira i prikaza podataka u izvještaju
  • podesiti (1) kriterij (više od, manje od, između, sadrži...) odabira parametra
Kupac/Dobavljač - upisati naziv kupca/dobavljača ili upisati ►Sve za prikaz svih kupaca/dobavljača
Datum dospjeća - upisati  datum dospjeća / rok plaćanja

Nenaplaćena potraživanja po starosti dospijeća plaćanja na dan

 • pregled rekapitulacije nenaplaćenih potraživanja od kupaca po starosti dospjeća plaćanja (rok plaćanja) na određeni dan

Nenaplaćena potraživanja od kupaca na dan

 • pregled nenaplaćenih (u cjelosti i djelomično) potraživanja (izlazni računi) po kupcu na određeni dan

Neplaćena potraživanja - pregled računa na dana

 • pregled - lista svih nenaplaćenih dokumenata potraživanja (izlazni računi) do određenog dana

Neplaćene obveze po starosti dospjeća plaćanja na dan

 • pregled rekapitulacije neplaćenih obveza prema dobavljačima po starosti dospjeća plaćanja (rok plaćanja) na određeni dan

Neplaćene obveze dobavljačima na dan

 • pregled neplaćenih (u cjelosti i djelomično) obveza (ulazni računi) po partneru - dobavljaču na određeni dan

Neplaćene obveze - pregled računa na dan

 • pregled svih neplaćenih dokumenata obveza (ulazni računi) do određenog dana  

Poslovno planiranje


Prijedlog plana poslovanja

 • na glavnom izborniku odabere se ►Kontroling►Planiranje
 • na radnoj traci klikne se na ikonu ►"Dodaj novi red"
Vrsta - upisati►Prijedlog godišnjeg plana (212)
Analitika - upisati naziv partnera (kupac/dobavljač) ili no analytic (bez analitike)
Skladište - upisati naziv skladišta (prodajno mjesto) ili no analytic (bez analitike)
Mjesto troška - upisati naziv organizacijske cjeline (odjel) ili no analytic (bez analitike)
Godina - upisati godinu za koju se planira
Broj - automatski se generira
Interna bilješka - upisati 
Datum - upisati datum planskog dokumenta
Isporuka - upisati datum planskog dokumenta
Odgoda - upisati 0 (nula)►ne koristi se
Valuta - upisati oznaku domicilne valute
Tečaj - upisati ►1
Status - upisati
Nabava - za proračun (plan) nabave►planira se količina artikala (materijala i robe) koju treba nabaviti na temelju plana prodaje ili proizvodnje
Prodaja - za proračun (plan) prodaje►planira se opseg prodaje (koliko i kojih se artikala može prodati)
Proizvodnja - za proračun (plan) proizvodnje►planira se potrebna količina proizvodnje na temelju plana prodaje
Ostali troškovi - za proračun (plan) neizravnih troškova►planira se ukupan iznos upravnih, administrativnih,prodajnih i drugih troškova
Ostali prihodi - za proračun (plan) prihoda►planira se ukupan iznos financijskih i ostalih prihoda
Početna stanja - unose se iznosi po pozicijama bilance stanja na početku perioda za koji se izrađuje plana poslovanja
Zaključeno - automatski se popunjava
Napravio korisnik - automatski se upisuje
Porezni status - automatski se upisuje prema odabranoj shemi planskog dokumenta►Neformalno
 • nakon unosa zaglavlja planskog dokumenta klikne se na tekst►"Nakon što popunite zaglavlje kliknite ovdje za dodavanje stavaka"
 • ukoliko planiramo vrijednosno odabere se ►Plan i klikne na ikonu
 • obilježi se pozicija i u polje duguje/potražuje upiše planski iznos
 • ukoliko planiramo vrijednosno i količinski za unos asortimana odabere se ►Stavke i klikne na ikonu
Roba, Materijal, Usluge, Proizvodi - upisati naziv asortimana
Količina - upisati ukupnu plansku količinu
Jedinična cijena - upisati jediničnu cijenu (planska cijena)
Popust % - upisati
Opis stavke - upisati

Raspored prijedloga plana poslovanja

 • na glavnom izborniku odabere se ►Kontroling►Planiranje►Postupci►Raspored...
 • Vremenski raspored prijedloga godišnjeg plana
  • prijedlozi godišnjeg plana poslovanja po pojedinačnim planovima (proračunima) dijele se na kraća vremenska razdoblja planiranja odnosno godišnje planske veličine se preračunavaju na kvartalne i mjesečne planske veličine.
  • postupak generira dokumente Poslovni plan (211) za odabrana vremenska razdoblja i briše dokument prijedloga plana
Kategorija - upisati vrstu (status) proračuna koji raspoređujemo
Prijedlog godišnjeg plana - upisati planski dokument koji se raspoređuje
Siječanj ► Prosinac - upisati postotak raspodjele za odabrani mjesec►zbroj postotaka mora biti 100
 • Raspored prijedloga godišnjeg plana po organizacijskim cjelinama
  • prijedlozi planova (proračuni) Ostalih troškova i Ostalih prihoda raspoređuju se po organizacijskim cjelinama (odjelima)
  • postupak generira dokumente Poslovni plan (211) za odabrane organizacijske cjeline i briše dokument prijedloga plana
Kategorija - upisati vrstu (status) proračuna koji raspoređujemo►Ostali troškovi ili Ostali prihodi
Prijedlog godišnjeg plana - upisati planski dokument koji se raspoređuje
Organizacijska cjelina - upisati organizacijsku cjelinu (odjel) na koju raspoređujemo planske vrijednosti
Koeficijent - upisati postotak raspodjele za organizacijsku cjelinu►zbroj postotaka mora biti 100
 • Raspored prijedloga godišnjeg plana po kanalima prodaje
  • prijedlozi planova (proračun) Prodaje i Proizvodnje,količinski i vrijednosno,raspoređuje po kanalima prodaje (grupe partnera,države i sl.)
  • postupak generira dokumente Poslovni plan (211) za odabrana vremenska razdoblja i briše dokument prijedloga plana
Kategorija - upisati vrstu (status) proračuna koji raspoređujema►Prodaja ili Proizvodnja
Prijedlog godišnjeg plana - upisati planski dokument koji se raspoređuje
Prodajni kanal - upisati kanla prodaje (grupa partnera,država i sl.) na koje raspoređujemo planske vrijednosti
Koeficijent - upisati postotak raspodjele za prodajni kanal ►zbroj postotaka mora biti 100

Kopiranje kompletnog plana

 • za kopiranje postojećih planskih dokumenata u nove planske dokumente
 • na glavnom izborniku odabere se ►Kontroling►Planiranje►Postupci►Kopiranje kompletnog plana
 • postupak generira nove dokumente Poslovni plan (211)
Godina - upisati godinu koja se kopira
Vrsta plana - upisati vrstu plana koji se kopira
Kategorija - upisati status (nabava, ostali troškovi...) proračuna prethodno upisane vrste plana
Godina novog plana - upisati godinu za koju radimo plan
Vrsta novog plana - upisati vrstu plana u koji kopiramo
Kategorija novog plana - upisati status proračuna prethodno upisane vrste novog plana  

Izvještaji - plan poslovanja


 • na glavnom izborniku odabere se ►Kontroling►Planiranje►Izvještaji
 • kroz filter izvještaja definiraju se parametri odabira i prikaza podataka u izvještaju
  • podesiti (1) kriterij (više od, manje od, između, sadrži...) odabira parametra
  • prikaz pojedinih parametara u filteru zavisi od odabranog izvještaja
Plan - upisati vrstu plana
Status - upisati status (nabava, prodaja,ostali troškovi...) plana
Datum / Datum isporuke / Datum početka / Završni datum - upisati početni i završni datum izvještajnog razdoblja
Godina - upisati godinu izvještajnog razdoblja
Organizacijska cjelina - upisati naziv organizacijske cjeline (mjesto troška) ili ►Sve za prikaz po svim organizacijskim cjelinama
Grupa asortimana - upisati naziv grupe asortimana ili ►Sve za prikaz po svim grupama asortimana
Grupa partnera - upisati naziv grupe partnera (kupci/dobavljači)  ili►Sve za prikaz po svim grupama partnera
Partner - upisati naziv partnera (kupac/dobavljač) ili ►Sve za prikaz po svim partnerima
Kataloški broj - upisati šifru (oznaku) asortimana)
Komercijalist - upisati naziv komercijaliste ili ►Sve za prikaz po svim komercijalista
Dokument vrsta - upisati vrstu dokumenta nabave ili ►Sve za prikaz po svim dokumentima nabave
 • Pregled planova
  • pregled plana poslovanja po kontima (računima) glavne knjige

 • Plan prodaje
  • pregled po kupcima i asortimanu
  • pregled po grupama kupaca i grupama asortimana

 • Plan prodaje po kvartalima
  • pregled po kupcima i asortimanu
  • pregled po grupama asortimana i asortimanu

 • Mjesečni plan poslovnih prihoda
  • pregled planiranih prihoda od prodaje po mjesecima
 • Realizacija plana nabave po mjesecima
  • pregled planiranog i ostvarenog prometa po dobavljačima za odabrani vremensko razdoblje  

Izvještaji - kontroling


Financijski izvještaji

 • omogućuju vrijednosnu usporedbu planiranih i ostvarenih ciljeva kroz pozicije temeljnih financijskih izvještaja (račun dobiti i gubitka,bilanca,izvješće o novčanom tijeku)
 • na glavnom izborniku odabere se ►Kontroling►Sva knjiženje►Izvještaji
 • kroz filter izvještaja definiraju se parametri odabira i prikaza podataka u izvještaju
Datum početka - upisati početni datum izvještajnog razdoblja
Kraj razdoblja - upisati završni datum izvještajnog razdoblja
Izvještaj - upisati naziv izvještaja
Kontni plan - upisati kontni plan po kojem želimo izvještaj
Godina - upisati baznu godinu odnosno godinu s kojom se uspoređuju podaci kod horizontalne analize►samo kod Analitičkih financijskih izvještaja
Referentna stavka izvještaja - upisati redni broj pozicije izvještaja u odnosu na koju se izračunava struktura kod vertikalne analize►samo kod Analitičkih financijskih izvještaja
(1) ►za dodatne parametre izvještaja
Valuta - upisati za izvještaj
u domicilnoj valuti - 1
u inozemnoj valuti - tečaj preračunavanja na dan izvještaja
Grafički prikaz stavke - upisati redni broj pozicije izvještaja koja se želi grafički prikazati ►samo kod Analitičkih financijskih izvještaja
 • Financijski pokazatelji
  • pregled financijskih pokazatelja solventnosti,likvidnosti,aktivnosti i profatibilnosti o određenom obračunskom razdoblju
 • Financijski izvještaji
  • pregled financijskih izvještaja s usporednim pregledom iznosa iz prethodnog razdoblja,iznosa iz tekućeg razdoblja i planiranih iznosa po pozicijama izvještaja

 • Financijski izvještaj - realizirano
  • pregled financijskih izvještaja sa ostvarenim (tekućim) svotama za razdoblja

 • Kvartalni financijski izvještaj
  • pregled financijskih izvještaja sa usporednim pregledom iznosa pozicija po kvartalima (tromjesečjima)

 • Analitički financijski izvještaji - horizontalna i vertikalna analiza
  • pregled financijskih izvještaja sa pregledom promjene vrijednosti pozicija tijekom više razdoblja (horizontalna analiza) i pregledom postotnog udjela pojedinih pozicija u odabranoj (referentnoj) poziciji izvještaja (vertikalna analiza)

Statistički izvještaji

 • omogućuju vrijednosnu i količinski usporedbu planiranih i ostvarenih ciljeva prema vrstama planova,prema pojedinačnim planovima (proračunima) ,prema odabranim kategorijama - analitikama planiranja i razdobljima planiranja.
 • na glavnom izborniku odabere se ►Kontroling►Sva stavke►Izvještaji
 • kroz filter izvještaja definiraju se parametri odabira i prikaza podataka u izvještaju
  • podesiti (1) kriterij (više od, manje od, između, sadrži...) odabira parametra
  • prikaz pojedinih parametara u filteru zavisi od odabranog izvještaja
Datum isporuke / Datum primitka/izdatka / Datum početka / Završni datum - upisati početni i završni datum izvještajnog razdoblja
Skladište - upisati naziv skladišta ili ►Sve za prikaz po svim skladištima
Vrsta asortimana - upisati vrstu asortimana (materijal, trgovačka roba...) ili ►Sve za prikaz po svim vrstama asortimana
Vrsta dokumenta - upisati naziv dokumenta zaduženja / razduženja skladišta
Brand - upisati naziv branda ili ►Sve za prikaz po svim brandovima
Partner - upisati naziv partnera (kupac/dobavljač) ili ►Sve za prikaz po svim partnerima
Asortiman - upisati naziv asortimana ili ►Sve za prikaz cjelokupnog asortimana
Komercijalist - upisati naziv komercijaliste ili ►Sve za prikaz po svim komercijalista
Kampanja - upisati naziv prodaje kampanje ili ►Sve za prikaz po svim prodajnim kampanjama
Plan - upisati vrstu plana
 • Nabavna kalkulacija - zaduženje skladišta po dokumentima
  • pregled kalkulativnih elemenata (dobavna vrijednost, troškovi nabave, nabavna vrijednost,marža,prodajna vrijednost) zaduženja zaliha po dokumenatima

 • Nabavna kalkulacija - zaduženje skladišta po vrstama proizvoda
  • pregled kalkulativnih elementa (dobavna vrijednost, troškovi nabave, nabavna vrijednost,marža,prodajna vrijednost) zaduženja zaliha po vrstama proizvoda (materijal, roba, gotovi proizvodi...)
 • Prodajna kalkulacija - razduženje skladišta po dokumentima
  • pregled kalkulativnih elemenata (dobavna vrijednost, troškovi nabave, nabavna vrijednost,marža,prodajna vrijednost) razduženja zaliha po dokumentima
 • Prodajna kalkulacija - razduženje skladišta po grupama asortimana
  • pregled kalkulativnih elementa (dobavna vrijednost, troškovi nabave, nabavna vrijednost,marža,prodajna vrijednost) razduženja zaliha po grupama asortimana

 • Prodajna kalkulacija - razduženje skladišta po partnerima
  • pregled kalkulativnih elemenata (dobavna vrijednost, troškovi nabave, nabavna vrijednost,marža,prodajna vrijednost) razduženja zaliha po partnerima (kupci)
 • Prodajna kalkulacija - razduženje skladišta po asortimanu
  • pregled kalkulativnih elementa (dobavna vrijednost, troškovi nabave, nabavna vrijednost,marža,prodajna vrijednost) razduženja zaliha po pojedinom asortimanu

 • Realizacija plana prodaje po mjesecima - pregled po asortimanu
  • pregled (količinski i vrijednosni)  plana i realizacije prodaje asortimana po mjesecima

 • Realizacija plana prodaje po mjesecima - pregled po kupcima
  • pregled (količinski i vrijednosni) plana i realizacije prodaje kupcima po mjesecima
 • Realizacija plana prodaje po mjesecima - pregled po kupcima i asortimanu
  • pregled (količinski i vrijednosni) plana i realizacije prodaje asortimana po kupcima i mjesecima
 • Realizacija plana prodaje - pregled po kupcima i asortimanu
  • pregled (količinski i vrijednosni) plana i realizacije prodaje asortimana po kupcima