UBS21 ERP za velike i složene

Enterprise class ERP - kontrola i upravljanje u svim procesima

UBS21 povezuje sve poslovne aktivnosti tvrtke u kontroliranu cjelinu. Integrirano rješenje za upravljanje i povezivanje kompleksnih poslovnih procesa. Namijenjen je srednjim i velikim tvrtkama i ustanovama iz privatnog i javnog sektora koje trebaju snažan i pouzdan poslovni sustav kako bi objedinili praćenje i kontrolu svih poslovnih procesa i povećale svoju konkurentnost. 

    M U L T I J E Z I Č A N  -  M U L T I V A L U T A N   -  M U L T I D I M E N Z I O N A L A N   


 

Donosi

 • standardizaciju operativnih procesa,
 • ubrzanje kolanja informacija u svim segmentima poslovanja,
 • bolju kontrolu i lakše upravljanje na svim nivoima,
 • uvid u sve poslovne događaje i praćenje svih poslovnih aktivnosti,
 • neograničen izvor podataka za analizu,
 • fleksibilnost prilikom poslovnih promjena.

Primjenjivost

 • veleprodaja, distribucija, komisijska prodaja,
 • maloprodaja, direktna prodaja, MLM,
 • usluge u građevinarstvu, projektne i intelektualne usluge,
 • informatika, posredovanje, servisne djelatnosti,
 • jednostavna proizvodnja, pojedinačna i maloserijska proizvodnja,
 • višeprocesna i kompleksna serijska proizvodnja.

Kupnja licenci

Licenca se sastoji od funkcionalnih i pristupnih jedinica modula. Cijena licence predstavlja zbroj vrijednosti svih jedinica modula. Ukupna cijena za UBS21 gledajući kroz „cijena po korisniku“, pada sa većim brojem korisnika (način licenciranja pogoduje većim subjektima s većim brojem korisnika).

Najam licenci

Najam pruža mogućnost lakšeg financiranja i potpunog upravljanja troškovima korištenja poslovnog sustava. Plaćanje najma se provodi po računima na mjesečnoj bazi. Ukupan iznos i visina anuiteta najma ovise o vrijednosti licence.

 


 

Upravljanje odnosima s kupcima i partnerima

hijerarhijska struktura vrsta i grupa partnera, porezni i poslovni status, odnosi, formalni i neformalni partneri, komercijalisti, više adresa za partnera (sjedište, poslovnice, za dostavu,…), neograničen broj kontakata po adresama, kategorizacija partnera, skale rabata, cjenici i komercijalisti za partnera, kadrovska evidencija, suradnička struktura, dodavanje privitaka iz vanjskih izvora podacima partnera, potpuna preglednost svih poslovnih događaja vezanih na partnera ...

 

Upravljanje proizvodima, robom, sirovinama i uslugama

usluge, roba, sirovine, repromaterijal, gotovi proizvodi, vrste i grupe asortimana, kolekcije, globalna pripadnost, kategorije, percepcije, cjenici i komercijalisti za asortiman, dodatne šifre, zamjenski asortiman, minimum po i na skladištu, certifikati, privitci, carinske i porezne tarife, takse i trošarine, ambalaža, tehnološke grupe, vrste održavanja, statusi asortimana (pokrenuta nabava, naručeno od dobavljača, karantena, nerazduženo...), automatizirano ažuriranje cjenika prema raznim kriterijima ... 

 

Upravljanje nabavom

podesivi dokumentacijski tok, vrednovanje dobavljača, ugovor o nabavi i praćenje ugovora, automatizirana izrada naloga za nabavu, narudžbe dobavljaču za neisporučenu robu, zaprimanje zaliha, kalkuliranje vrijednosti zalihe, reklamacije i povrati, komisijska nabava, verifikacije dokumenata i daljnjih postupaka nabave, uvoz i carinsko poslovanje, nadzorne knjige, vođenje skladišta tip-D. 

 

Upravljanje prodajom

podesivi dokumentacijski tok, ugovori o prodaji i praćenje rekapitulacije prodajnih ugovora, obračun zateznih kamata, tečajne razlike, automatsko generiranje narudžbi kupaca za neisporučenu robu, povrati i odobrenja, izvoz i carinsko poslovanje, maloprodaja, povrat PDV-a u maloprodaji, specifikacije maloprodaje, automatska i manualna nivelacija, VP ili MP kalkuliranje prema odabranom cjeniku, rad s više skladišta na prodajnom dokumentu, komisijska prodaja, praćenje prometa po komercijalistima, statusi dokumenata i automatska izrada nove vrste dokumenta promjenom statusa dokumenta, sofisticirana rabatna politika, obračun cassa sconto, paketna dostava, verifikacije u prodaji, …) 

 

Upravljanje skladišnim poslovanjem

rad s više skladišta, tipovi skladišta, međuskladišni prijenos, FIFO i LIFO metoda razduženja ili manualan odabir zalihe, zaprimanje i izdavanje sa LOT ili serijskim brojem, barkod kontrola, karantena zaliha, rezervacije s izuzimanjem, kontrola zaliha, pozicioniranje zaliha, interno skladišno poslovanje, minimum na i po skladištu, inventura stanja i inventura razlika, međuskladišno sravnavanje, međuskladišno naručivanje, povrati na skladište, kontrola i razduženje nerazduženih stavaka, paketna dostava skladišta, verifikacije u skladišnom poslovanju, …

 

Upravljanje proizvodnjom

pojedinačna, serijska i više procesna proizvodnja. Pokretanje i priprema proizvodnje, lansiranje proizvodnje, normativi utrošaka i normativi razduženja repromaterijala, proizvodna kalkulacija novih proizvoda, proizvodni postupci, operacijske liste, kontrola kvalitete, obračuni radnih naloga u bilo kojem trenutku i fazi s operativnom cijenom koštanja i svim odstupanjima, izračuni stvarne cijene koštanja kroz raspored troškova po jedinici proizvoda ...

 

Računovodstvo i financije

Glavna knjiga
kontni plan (sintetički,analitički), mjesta troška, automatizirana knjiženja temeljem pečata za knjiženje, bruto bilanca na nivou tvrtke, bruto bilanca po mjestima troška, automatski zaključak klase 4 i 7, automatski prijenos u novu poslovnu godinu, mogućnost istovremenog vođenja dviju glavnih knjiga s različitim kontnim planovima i za različita porezna razdoblja, korisničko (samostalno) kreiranje financijskih izvještaja na temelju knjiženja u glavnoj knjizi (račun dobiti i gubitka, bilanca, novčani tijek).

Salda konti kupaca i dobavljača
matični podaci partnera, manualno ili automatsko zatvaranje računa (u cijelosti ili djelomično) prilikom knjiženja izvoda, izvještaj otvorenih stavaka. (IOS), izvještaji o dospjelim obvezama i potraživanjima, izvještaj o ročnosti obveza i potraživanja, automatski ispis opomena, obračun zateznih kamata po zakonskoj i po ugovorenoj stopi, automatski obračun tečajnih razlika (plaćenih i na dan).

Dugotrajna imovina i osnovna sredstva
inventarni brojevi,amortizacijske grupe,automatski mjesečni obračun amortizacije,izvještaji o stanju dugotrajne imovine po organizacijskim jedinicama (mjestima troška) u uporabi, pregled rashodovane dugotrajne imovine.

Knjige UR-a i IR-a
podijeljene na knjige računa, za uvoz, za predujmove, za vlastitu potrošnju, s automatskim obračunom poreza na dodanu vrijednost i tiskanjem obrazaca PDV i PDV-K .

Blagajničko poslovanje
uplatnice,isplatnice ,automatska izrada blagajničkog dnevnika, mogućnost vođenja više blagajni.

Specifikacije
automatska izrada specifikacija čekova građana po poslovnim bankama, automatska izrada specifikacija kreditnih kartica (slipovi) po kartičarima, automatska izrada prijedloga za kompenzaciju – prijeboj potraživanja i obveza (obrazac Izjava o prijeboju – kompenzaciji).

Upravljanje ljudskim resursima, obračunom plaća i honorara

Automatizacija svih obračuna

 • obračun PDV-a,
 • godišnji obračun PDV-K,
 • obračun zateznih kamata,
 • obračun tečajnih razlika,
 • obračun mjesečne amortizacije trajne imovine
 • ....
   

Poslovno planiranje

planiranje i „budžetiranje“ na operativnom, poslovnom i strateškom nivou. Metode planiranja – TOP DOWN (silazno planiranje) i BOTTOM UP (uzlazno planiranje).

Kategorije planiranja:

 • vrijednosno (financijski) po kontima glavna knjige,
 • partnerima,
 • mjestima troška,
 • vrijednosno i količinski po asortimanu,
 • po grupi asortimana, po partneru i asortimanu,
 • po grupi partnera i grupi asortimana

Vrste planova:

 • plan prodaje,
 • plan proizvodnje,
 • plan nabave,
 • plan ostalih troškova,
 • plan ostalih prihoda.

Prijedlog poslovnog plana na nivou godine, obrade s raspodjelom prijedloga godišnjeg plana na mjesečne poslovne planove i/ili po organizacijskim jedinicama s koeficijentima raspodjele. Automatska izrada (kopiranje)planova temeljem već postojećih i njihovo raspoređivanje na niže kategorije (analitike) ili kraća vremenska razbolja planiranja. Rebalansi planova, mogućnost izvještajne usporedbe podataka s bilo kojim planom ili rebalansom. Sustav verifikacija i stavljanja planova u upotrebu, operativno planiranje od nivoa tjedna ili mjeseca.

 

Poslovne evidencije

FAQs, korespondencija (primljeni i poslani dopisi, fax i e-mail poruke), pozivi, podrška korisnicima, zadaci, evidencija dnevnog posla, putovanja, urudžbeni zapisnik, nadzorne knjige, održavanje, ...

 

Sustav upravljanja kvalitetom

sustav upravljanja kvalitetom prema normi HRN EN ISO 9001:2000 (poslovnik, postupci, radne upute, obrasci, audit, zapisi izobrazbi i obuka, unutrašnja neovisna ocjena kvalitete (plan internog audita, upitnik za interni audit, izvještaj o unutrašnjoj ocjeni kvalitete, upravina ocjena), godišnji ciljevi upravljanja kvalitetom, ocjena dobavljača, automatizirani glavni popis dokumenata, …) pogonska kontrola u svim procesima, provođenje računovodstvene politike, praćenje kontrole procesa, zastoja i kvarova u proizvodnji, potpuna evidencija provođenja mjera zaštite na radu, …

 

Analize, poslovne statistike, izvještaji, preglednici

za sve nivoe izvještavanja od operativnog do upravljačkog i strateškog. Više od 300 standardiziranih izvještaja s parametrizacijom i filtriranjem.
 

Eksport podataka

izvoz preglednika i izvještaja u druge formate (rtf, txt, xls, html, pdf). Eksport svih tabličnih pregleda u .txt ili html formatu kroz cijeli sustav.
 

e-poslovanje

platni promet (automatski unos izvoda i plaćanje putem skupnih naloga za prijenos, zbrojnih naloga za uplatu neto plaća, poreza i doprinosa), predaja R-Sm obrasca, automatsko ažuriranje tečajnica, razmjena matičnih i prometnih podataka s drugim sustavima (import i eksport standardiziranih podataka partnera, asortimana, cjenika i dokumenata) u xml obliku. Priključne procedure za prodaju putem Interneta (webshop).
 

Privitci

priključivanje vanjskih dokumenata ili slika (datoteka) u svakom entitetu sustava - na poslovnim i planskim dokumentima, evidencijama, matičnim podacima. Mogućnost spremanja privitaka u bazu podataka i u datotečni sustav. 

 


 

Tehnologija

 • MS SQL Server baza podataka,
 • Client - Server arhitektura,
 • Database Centric Application,
 • Windows Light Client.

Preporučena minimalna infrastruktura (do 100 korisnika na vlastitoj infrastrukturi)

 • Server HW:  1-4 processor, 8-32 GB RAM, 2x500GB HDD, 100Mbit / 1Gbit LAN, 200GB slobodnog prostora,
 • Server OS:  Windows Server 64 bit, MS SQL Server Standard Edition 64 bit,
 • WS HW: 1 procesor, 4-8 GB RAM, 250 GB HDD, 100 Mbit / 1Gbit LAN,
 • WS OS:  Windows7, Windows8.1

Napomena: infrastruktura treba biti usklađena s brojem korisnika i količinom dokumenata i zapisa u sustavu.